GS 칼텍스

마일리지 등록안내
Sitemap

자동차용

  장수명
  • Kixx RD LZ

   Kixx RD LZ (구/ 란도 HD LZ) 프리미엄 중장비용 장수명 유압작동유
   46
  고점도지수형
  • Kixx RD CZ

   Kixx RD CZ (구/ 란도 HD CZ) 굴삭기에 최적화된 프리미엄 고점도지수 내마모성 유압작동유
   46
  • Kixx RD Z

   Kixx RD Z (구/ 란도 HD Z) 프리미엄 고점도지수 내마모성 유압작동유
   15, 22, 32, 46, 68, 100
  내마모형
  • Kixx RD HD

   Kixx RD HD (구/ 란도 HD) 고성능 내마모성 유압작동유
   22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320